Král Karel IV. postavil hrad na skále uprostřed údolí, obklopeném vyššími kopci. Odhodlal se tak zastavět místo prastaré svatyně, jež existovala už několik tisíc let před Kristem. To, že to před ním nikdo neučinil, ukazuje na význam tohoto rituálního místa a jeho síly. Ta je již dnes příliš překrytá energiemi Velké věže, či spíše toho, co se v ní nachází a tedy nelze dobře zjistit její původní charakteristiku. Je pravděpodobná vysoká kosmická energie a od ní odvozená síla místa samého. Novodobé uspořádání obou částí kaple sv. Kříže a místností pod nimi je již výsledkem Karlovy koncepce a neméně esoterních schopností. Jsem přesvědčen, že vše, co tu můžeme nalézt, je jeho osobním vkladem a prací. Jedinou osobou, která mu v tom mohla být nápomocná, byl arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Při průzkumu Karlštejna před několik lety se jevila nejsilnějším prostorem kaple sv. Kateřiny. Obě části kaple sv. Kříže, jakkoli pocitově velmi zvláštní, nebyly až na zajímavý protiklad kosmické a zemské energie něčím, co by významně převyšovalo důležité české lokality. Vzpomínám si, že mi tu cosi chybělo; přes všechnu snahu jsme tu neuměli cosi uchopit a zaznamenat, nebo to už odtud zmizelo.

Když počalo období objevování souvislostí grálu a české krajiny a byla otevřena lipanská záležitost, jedna z prvních informací hovořila o vědomosti Karla IV. o potenciálu Lipské hory, zároveň však o nemožnosti jej využít. Zároveň přišly úvahy o jiných místech, kde snad mohl panovník uplatnit svou duchovní výlučnost nositele přemyslovské grálové tradice.
Na jaře 2006 se pak díky skutečnostem zjištěným při rekonstrukci dvou pilířů Karlova mostu před námi otevřela otázka obnovení tamní geneze energie grálu s pomocí vodního proudu. Úspěch v této věci pak znamenal nepochybnou Karlovu účast v záměru určujícímu funkci mostu. Pak ovšem mohl podobně působit i při stavbě Karlštejna.

Velký esoterik Rudolf Steiner pokládal Karlštejn za chrám grálu a tuto myšlenku od něj převzal náš současník John Matthews. V souvislosti s dnešním rozšiřováním grálové literatury se objevují úvahy o uchovávání grálu na tomto hradě v době Karlově a (kdoví) i později. Je tu nutno mít na zřeteli ztotožnění grálu s předmětem – kalichem či mísou - jak to obsahují všechny středověké legendy. Tuto představu převzaly i novodobé úvahy o hledání ztraceného grálu, respektive o místě jeho ukrytí. Stala se nyní i předmětem hmotných bádání a myšlenek zabývajících se tajemstvími všeho druhu, kde slouží jako určité esoterní ozvláštnění. Děje se tak způsobem rozšířeným mezi skeptiky a autory, kteří se obávají ztotožnění sebe samých s výsledky práce esoteriků. Totiž tak, že alternativní výsledky jsou citovány, takže přispějí k zajímavosti článku a vzápětí zpochybněny, aby neupoutaly čtenáře nadmíru.

Vůbec neodmítám teorie o pohárech vyzařujících energii grálu, mohou se totiž v blízkém budoucnu překvapivě stát praktickou zkušeností. Pouze je nutno vidět jako prvotní jev samotnou energii a poté nádobu jako prostředek k jejímu uplatnění. Proto je prospěšnější hledat sílu a nezdržovat se ukrytým pohárem, ať je kdekoli. Nemám tedy ani žádné informace o jeho přítomnosti na Karlštejnu.

Co však bylo zřejmé z nového průzkumu kaple sv. Kříže v roce 2006 pomocí fotografie, byla aktuální energie hranice grálu ve smyslu Abd-ru-shinova hradu. Nezbylo pak než provést z hlediska grálu i průzkum na místě. Při něm se ukázalo, že v první části kaple je zbytková energie párového rituálu podobného dnešnímu lipanskému. Místo, které je pod středem klenby, bylo však úmyslně zřejmě po smrti Karlově uzavřeno a až do dneška nefunkční. Pokyn, který byl výsledkem určité komunikace s významným zemřelým, směřoval k nutnosti je znovu otevřít, aby bylo k dispozici dnešku. Obnovení se podařilo (šlo o obdobu Lipan) koncem června 2006 v silové úrovni dané prostředím budovy. Je ověřeno několika návštěvami citlivých lidí. Toto obřadní místo je nyní teoreticky – záleží na přístupnosti – otevřeno pro dvojice stejně jako Lipská hora. V době Karlově však bylo vyhrazeno pouze panovníkovi a jeho manželce, kteří směli rituálně projít hranicí grálu.

Jistě bychom si uměli představit i obřady nesení hmotného grálu chodbami a schodišti hradu tak, jako v parsifalovských legendách, v plné jejich hodnotě však sotva dojdou dnes obnovení. Byl by to zázrak ve prospěch české kotliny a jejích obyvatel.

Co bychom však více mohli přát Karlštejnu, tomuto klenotu středověké architektury, než naplnění legend a prognóz duchovních lidí, zabývajících se grálem? Snad by ještě pomohl i následný průzkum spodních místností Velké věže; nezbývá než doufat v jeho uskutečnění.

Střed klenby vstupní místnosti kaple sv. Kříže

Střed klenby vstupní místnosti kaple sv. Kříže.
Pod ním je obnoveno místo s energií grálu
©Pavel Kozák