Zatímco jsme některými vědeckými kruhy udržováni v domnění, že udržitelný (nepříliš rychlý) rozvoj civilizace je možný, události kolem nás hovoří naopak o tom, že již nějaký čas udržitelný není. Stav lidského jedince nebo spíše jeho převažujícího charakteru určuje cíl našeho poklesu. Někteří autoři neváhají označit tento cíl synonymem konečníku. Jeví se skutečně jako konečná, alespoň lidem vycházejícím z materiálního pojetí světa a přitom vidícím dobře naše chování k planetě, na které jsme vysazeni a dále dotvořeni. Konec je pro ně koncem ekonomiky, tedy možností obživy a životního prostředí vůbec. 

Jiní jej ztotožňují s koncem vývojového  cyklu, známého předchozím civilizacím. To je v pořádku, pokud nedáváme rovnítko mezi něj a konec celého světa, ve kterém žijeme. Tedy úplnou zkázu a zahynutí veškerého života. Matka Země však nezahyne a bude stále potřebovat na svém povrchu inteligentní bytosti, které se budou o něj starat. Nikoli však ty, které jej budou považovat za zdroj svého obohacení.
 
Prosinec roku 2012 byl kromě zisků obchodníků s potravinami významnější jinak. Byl přelomem, oddělením dvou skupin lidí od sebe a zakotvením jejich budoucnosti. Menšina jím prošla s nadějí, že ji čeká plno práce s novým uspořádáním zůstavšího lidstva, většina si zachovala svou klesající energetickou setrvačnost, která posléze dožije.
 
Ti, kteří očekávali konec jednoho vývojového cyklu a počátek nového, se z obojího mohli radovat v únoru 2013. Skok do nového byl a je však náročný, o čtyři příčky, pokud bychom jej chtěli měřit žebříkem. To přináší obtíže a také možnosti pro ty, kteří se snaží nástup pozdržet. Vysvětlím, o koho se jedná. Je to malá část lidských bytostí, jejichž zájmem je "uspořádat" společnost podle svých představ a ve svůj prospěch. Dále jsou to bytosti vesmírné a světové i svět přesahující, které sledují totéž s důrazem na získávání energie lidí a Země (nejen odtud) pro své bytí a posílení. 
 
Ve hmotném rámci nynější nevědomé části společnosti existují tendence elit přečkat veškeré časy pomocí kontroly zdrojů, obchodu, životní úrovně ostatních a "snížením životních nákladů" redukcí počtu obyvatelstva. Ovšem za jeho naprostého ovládnutí jedinou vládou při odstranění dnešních národních států. Prostředky k tomu mohou být jakékoliv včetně "přírodních" katastrof. Znamenalo by to krok zpět, do jakéhosi novodobého otrokářství. Tato snaha je záležitostí soukromých skupin kolem bankovních korporací, které se neštítí spolupráce s negativními bytostmi jiných prostorů, pokud tyto ještě mohou mít o ni zájem.
 
Kromě toho jsou státně podporované činnosti, jež mají v podstatě se stejným cílem využívat duchovních a esoterních proudů mezi lidmi k jejich manipulaci. Existují informace o tom, že New Age bylo zpočátku financováno a vůbec podporováno s těmito úmysly.  Pochopitelně za současného potlačování těch duchovních lidí, kteří chtěli skutečně lidstvu prospět.
 
Není dovoleno používat v politice duchovních prostředků, tedy ani proti těmto činnostem. Ti, kteří volají po organizovaném odporu, narážejí na povahu většiny lidí. Ta sama nevidí důvod uskutečnit systémové změny, dokud stroj šlape alespoň nějak. Až když se zadře, přichází revoluční zlom. Ale nezoufejme; příprava všem těm bilderbergům trvá už od padesátých let minulého století. Nyní již nestihnou dokončit nic.
 
Ve vesmíru je mnoho dobrých entit, které člověku pomáhají. Jedna z nich je jeho předchůdcem. Jsou tam však i jiné bytosti, jež mají ovladatelské pudy a zvláště v poslední době měly pocit, že by ještě mohly alespoň zpomalit proces rozvoje nové civilizace. Tak, že by připravily o čas a sílu lidi, kteří mají prospěšné úkoly. Jejich přítomnost na zemi byla početná, ale několik dní před koncem roku 2014 byla činností duchovních bytostí a pozitivních mimozemšťanů omezena a již se jí nemusíme obávat.
 
Co však máme očekávat v roce 2015, s čím lépe řečeno máme počítat? 
 
Informace, která byla sdělena poprvé před několika lety a nikdy nebyla pozměněna, říká, že koncem tohoto roku dojde k něčemu, co lze nazvat celkovým úklidem. I současné zprávy od spřátelených bytostí se nesou v tom smyslu. Přesto to nevidím jako konec všeho, i z důvodů uvedených výše. Kromě toho vím, že jsme někdy informováni tak, abychom žili s určitou představou, která nás vede potřebným směrem a když splní svůj smysl, stane se zbytečnou. Nezbývá než čekat a všímat si.
 
Nicméně, co by mohlo být tou výhybkou? A jaký by byl prostředek uskutečnění?
 
Zánik lidstva nepadá již v úvahu, pouze souvislost s proměnou, která probíhá. Posílení a ochránění těch, kteří mají přetrvat a odvedení těch, kteří dnes lidstvo křivolace vedou, od jejich kompetencí. Dožijí své životy někde v ústraní společně s těmi, kteří se nechali jimi ovládat. Katastrofa, ať náraz planetoidu, výbuch supernovy, světová válka, pandemie nebo gigantický vulkanismus, by znamenala spousty mrtvých, které nikdo nepohřbí. To by nakonec znamenalo i konec přeživších, ať se ukryjí kamkoliv.
 
Naproti tomu energetické změny v člověku by mohly být vyvolány mírnějšími jevy, jako působení energie galaxie nebo slunečního větru. Osobně považuji tuto poslední možnost za nejpravděpodobnější vzhledem k přijatým zprávám - i o tom, že funkce Slunce může být změněna pomocí mimozemských bytostí, které se již dlouho u něj zdržují. Je také zřejmě snadné řešení odlišného působení podle úmyslu s tím nebo oním člověkem. Leccos naznačuje i výraznější intenzita slunečního záření ve světlejší barvě, jež se projevuje v poslední době. Události kolem nedávného příletu a zániku komety ISON zapadají do tohoto kontextu.
 
Projít tímto zřejmě nárazovým působením bez ztráty životní síly bude možné jen s ochranou přicházející k člověku s přijetím (i neuvědomělým) vyšší Moudrosti. Okamžik, kdy se tak mohlo naposledy stát, proběhl ve vědomí každého jedince na podzim 2014.
 
Zemětřesení, tsunami a extrémní počasí mohou být jen průvodním jevem nebo upozorněním na přicházející očištění. 
 
Součástí události může být nevelká změna polohy zemské osy a oběžné dráhy kolem Slunce. Ta již je skutečností, jak pozorujeme z nových směrů východu a západu naší hvězdy v obdobích kolem slunovratů. Také Měsíc se v tomto ohledu chová jinak. To však trvá již od podzimu roku 2011, kdy také začalo navyšování vědomí lidí. Účelem změny sklonu dráhy je pravděpodobně úprava klimatu na mírnější, nenáročné na energii.
 
To vše může mít postupně za následek společenské změny co do státního uspořádání a života ve společenstvích - komunitách. Uspořádání ve větším celku odejde spolu s potřebou peněz. Způsob myšlení a poznávání bude jiný, zmizí důvod ke strachu, dnes všudypřítomný. Uvolní se rychle přístup k novým energiím a nenáročným způsobům jejich získávání; ty nahradí dnešní paliva a jejich produkty elektřinu a benzin. Nemusíme se obávat, že bychom přišli o světlo, teplo a dopravu. A když, tedy jen nakrátko. 
 
Potřeba národního státu velmi poklesne. Snad bude jen zastřešení území kde budou existovat komunity formou monarchie. Chránit se nebude proti komu, zákony nahradí duchovní zodpovědnost. O staré lidi se jejich komunita postará, nebudou potřebovat žádný způsob důchodu.
 
Změní se úloha žen a mužů ve společnosti. Bude zapotřebí rozhodování na základě cítění duchovního srdce a to byla dosud především ženská vlastnost, muž pracuje zatím rozumem. Vznikne tedy určitý posun k matriarchátu, kdy ženy určí hlavní směřování a muži je svými schopnostmi realizují. Dříve však se bude muset každé pohlaví navrátit před své prastaré chyby, které pokřivily jejich vzájemný vztah a byly jednou z hlavních příčin dnešního stavu lidstva. Je nutno je nahradit prvotním způsobem vzájemné výměny energií, což postaví partnerské vztahy na kvalitativně vyšší základ.  
 
Nebude tu nikdo bezohledný, prosazující se za každou cenu. Závislosti na čemkoli zmizí stejně jako potřeba takzvaného štěstí a neschopnost se vzdát něčeho pro pomoc jinému. Dnešní mechanický způsob prožívání téměř všeho náleží minulému vývojovému cyklu a stává se blokem skutečného života. Pravdu má jedna zahraniční autorka, když přirovnává bytí většiny z nás k chovu kuřat v klecích. Podivuje se strachu této většiny ze smrti, když již vlastně mrtvá je. Za sebe s ní souhlasím bez výhrad.
 
I potřeba hmotné potravy bude klesat a lidské tělo ji nahradí přijímáním jiné formy energie, což zjednoduší náš praktický život.  Práce bude proměněna na užitečnou radostnou činnost, zmizí jako onen hrozný smysl života. 
 
Co máme tedy v této době dělat, čím pomoci správnému průběhu věcí? Ničím, dívejme se, jak se dějí spontánně a počítejme s uvedenými možnostmi. Může se stát, že nebudou naplněny a místo nich přijdou jiné, lepší (jak říkal Limonádový Joe). A také přijměme fakt, že jsme již každý tam, kam jsme se sami postavili.
 
Ale přece jen: více než na cokoli jiného dbejte na svou osobní svobodu. Oddělí vás od ovládání kýmkoli z důvodů, které rozhodně nepomáhají vám.  Vše konejte na základě dobrovolnosti, to je ostatně jeden z hlavních zákonů duchovního světa. Řiďte se pouze svou zodpovědností před duchovními bytostmi všech úrovní, zákony formulované lidmi jsou dílem jejich nepřesnou napodobeninou, dílem zbytečným omezováním jedince ku prospěchu jiného. Jste-li svobodní, respektujete přirozeně svobodu a nedotknutelnost druhých bytostí. 
 
A svoboda má ještě jednu velmi významnou funkci. Je-li skutečnou nezávislostí jedince, stává se nejlepším prostředkem ochrany duše člověka před ohrožením negativními bytostmi ze všech prostorů a koutů světa.

 

 

 

 Dokument ke stažení (DOC)