Věci dozrávají a otevírají se v pravý čas, i ty, které byly zapečetěny stovky ba i tisíce let. Tak je tomu i v případě zasvěcovací lokality, která existovala na březích Vltavy v dobách předkeltských. Na její stopu nás přivedl již déle známý objev pozůstatků rotundy sv. Václava pod budovou matematicko fyzikální fakulty na Malostranském náměstí, průzkum dříve málo přístupného kostela sv. Klimenta a intuitivní úvahy o ohňových rituálech na pravobřežním ostrově v místě Karlova mostu.
K této soustavě náleží čtyři místa, z nichž dvě jsou působná - zasvěcovací a dvě aktivační. Jsou rozmístěna po obou březích řeky v závislosti na pohlavním principu; mužská část na Malé straně, ženská na Starém městě. To mimo jiné říká, že i pravý břeh, který byl bažinatý, mohl být osídlen a jistě byl využíván rituálně. Místa působící na člověka jsou přitom na ostrovech, tedy na pravobřežním částečně zastavěném a severním výběžku Kampy. Energie tu nejsou přítomny stále a musí být při rituálu aktivovány. K tomu slouží aktivační body. Mužský souvisí s rotundou sv. Václava, postavenou na památku převozu těla knížete ze Staré Boleslavi do Prahy. Podle legendy se tu vůz zastavil, důvod přestávky v cestě se však nyní jeví jinak. Sv. Václav byl grálovým zasvěcencem a zdejší energie jsou grálového charakteru, včetně odpovídajících vysokých duchovních bytostí. Tělo zemřelého proto muselo přijít ještě do kontaktu se silami této mnohem starší svatyně, kterou patrně světec za svého života sám navštěvoval.
Ženské aktivační místo je ve staroměstském kostele sv. Klimenta.
Obřady měly duchovní zasvěcovací účel, cosi jako tzv. „krátká cesta“. Průběh byl skupinový, lidé byli shromážděni na obou ostrovech podle pohlaví. Povaha užívaných energií a přistupujících bytostí ukazuje na velmi starý západní původ kultu a je vlastně dlouho hledaným důkazem o přítomnosti příslušníků atlantské kultury u těchto břehů Vltavy. Později zřejmě sloužily ostrovy k beltinovým rituálům očištění ohněm a následně tzv. pálení čarodějnic.
Rozmístění bodů je původní a jejich částečné přiblížení linii sv. Kliment – Loreta je spíš jen nepřímou souvislostí. Nicméně požadavek komunikačního propojení mohl být kdysi důvodem k umístění brodu a dřevěných mostů právě zde. I známý kamenný most Juditin co by cesta královská byl v tomto profilu a Karlův je jen o málo odsazen.
Účinek grálových energií a přítomnosti vysokých bytostí je velmi zřetelný. Působí na duchovní vědomí člověka, chápání informací z této oblasti a také citlivost na vnější síly. To je snadno ověřitelné při následném přechodu Karlova mostu, kdy je vnímání jeho energie silnější, nežli předtím.
Jistě je velmi případné, že právě nyní se nám dostává možnosti rituál po dlouhé přestávce aktivovat a využít pro pomoc lidem na jejich duchovní cestě. 
Za dílčí objevy a podněty patří můj dík Ing. Ireně Ryskové, Ing. Michaele Kravaříkové a Ing. Janu Zemánkovi. 
 

Uspořádání sestavy

Uspořádání sestavy