V posledních měsících se udály v české krajině velmi zvláštní věci, které se pravděpodobně stanou předmětem zájmu lidí citlivých na krajinné energie a také těch, kteří mají blízko k filosofii Grálu. Jedna z nich měla počátek na anglickém Camelotu (Cadbury Castle) v květnu 2005. Než ji však popíši, musím podat aspoň stručnou informaci o starém jevu, kterého se týká, neboť nelze vstupovat do míst, jejichž podstatu bychom neuměli pochopit.

Pojem Grálu znamená od počátku křesťanství hmotnou věc – pohár, který byl použit při poslední večeři Páně. Po Kristově ukřižování jej Josef z Arimatie odvezl do Anglie a tím začala éra neustálého jeho hledání. Je nutno říci, že fenomén je mnohem starší, než křesťanství a jeho podstata je nehmotná. Teprve následná christianizace jej ztotožnila s Kristovým kalichem.
To, co hledali legendární rytíři Artušova kulatého stolu, nebyl posvátný předmět, ale síla, kterou bylo možno zřetelně identifikovat a která mohla lidem přinést cosi úžasného. Její projev bylo možno pouze spatřit nebo ji za určitých okolností přinést do našeho světa. Je o něj totiž oddělena hranicí pro člověka nepřekročitelnou – lze za ni výjimečně jen nahlédnout. Právě tuto hranici definuje Abd-ru-shin jako Hrad Grálu; je základním pojmem jeho filosofie, kterou zveřejnil v meziválečné době v knize Ve světle pravdy. Cílem celé Abd-ru-shinovy práce pak bylo obnovení velmi staré, snad nejstarší lidské víry respektive náboženství.

Z dnešního pohledu je zřejmé, že Grál, zvaný též Světlo, je druhem energie nacházející se v prostoru nad vším, co jsme si schopni představit. Artušovské snahy o jeho získání jsou popsány v legendách, jež se navzájem liší. V jedné z nich hledá Grál pouze Parsifal. U cíle své cesty potkává postupně tři ženy: ošklivou čarodějku, krásnou královnu a moudrou ženu – animu. Ty mu Grál zpřístupní, ale on už u něj zůstává.
Jiná pověst hovoří o třech rytířích, kteří grál nalezli a přinesli k lidem. Byli to kromě Parsifala Galahad a Bors, měli však také ženskou společnost. Jmenovala se Dindrane a byla Parsifalovou sestrou.
Vidíme, že důležitou úlohu při hledání měl kromě mužského principu také ženský. Grál ve skutečnosti nejspíš přinesen nebyl a to proto, že nebylo důsledně využito společného působení obou principů. Aspoň tak mi to bylo naznačeno při oné návštěvě Camelotu.

Abych dále nenapínal, nešlo o nic menšího, než o jakési „stažení“ části energie Grálu z jejího domovského prostoru do našeho trojrozměrného, jinou podobu artušovského „přinesení“. Mělo se tak stát v Čechách na blíže neurčeném místě. Později se ukázalo, že jím je lokalita lipanské mohyly, místo takříkajíc národního průšvihu. Prochází tudy energetická linie z Řípu do Staré Kouřimi a je možné, že věc tu byla potenciálně připravena již několik staletí, nebyl však k dispozici mechanismus otevření – nemělo to prostě být. V souvislosti s tím je jistě zajímavé, proč se radikální husité před osudnou bitvou roku 1434 uchýlili právě sem.
Rituál byl proveden 22. 7. 2005 a zdá se, že úspěšně, i když je předčasné hovořit o trvalosti fenoménu. Způsob provedení náleží do velmi náročných druidských postupů v krajině; vlastně každý z nich je novodobou premiérou. Byl při něm uplatněn i ženský princip. Energie po příchodu nejprve zvětšovala svůj objem, ale pak se stáhla do velmi malé plošky. Ta je označena ve schématu.

První zkušenosti s povahou místa přinesly dost významné poznatky; s jejich zobecněním však ještě počkejme, protože mohou být závislé na duchovní úrovni zúčastněných. Místo energie Grálu je možno vidět jen podobně jako astrální bytosti. Na citlivého člověka však může působit dost razantně ve smyslu neovladatelných pohybů, například pravotočivé rotace. Vstoupí–li do něj muž a žena, mající k sobě pozitivní bezproblémový vztah (i partnerský), mohou se nadít velmi zvláštního mystického zážitku. Je při tom nutné opírat se o sebe zády, žena přibližně tváří k jihu. Takovéto ideální spojení pohlavních principů zruší rotační tendence a přinese harmonické procítění charakteru vyšších duchovních světů, tak, jak je člověk schopen jej procítit. Snad jsme si tak vždy představovali pocit „věčné blaženosti“.
Je také nutno počítat s možnou změnou vidění světa kolem nás, snad aktivací třetího oka; jakoby za viditelnými povrchy věcí byla zřetelná jejich hlubší podstata. I vztah k ostatním lidem a jejich hodnocení se pozitivně mění.

Je ještě brzy na úvahy, co může tento jev znamenat pro chápání spojení mužského a ženského principu a vůbec duchovní život v Čechách. Je však pro Čechy určen.

Bod je v louce označen malým kroužkem z drobného štěrku. Jeho vzdálenost od krajnice asfaltové silnice je 13,5 m. 
Ještě několik upozornění:

  • výběr obřadního partnera je oboustranně věcí důležitou a zodpovědnou,
  • přicházíme-li sami, pozor na nečekané upadnutí,
  • máme být obeznámeni aspoň v hrubých rysech s filosofií Grálu a být s ní v souladu.

 


Schéma lokality pro snažší nalezení správného místa

 

Celkový pohled na lokalitu
Celkový pohled na lokalitu od příjezdové silnice
Detail silového místa
Detail silového místa

 

Zaujala-li vás poznámka o možnosti upadnutí, doporučujeme ke shlédnutí videozáznamy, kde je působení energie místa na člověka výmluvně zachyceno. Soubory jsou ve formátu MP4.

 


Lipany1.mp4

 


Lipany2.mp4